• SET1
 • SET2
 • SET3
C.ムクナライ
C.ガウフ
Vesnina, Elena
V.クデルメトバ

SET1

 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 15
  40 Break Points
 • 30
  40 Break Points
 • 30
  GAME
0 1
 • 0
  15
 • 15
  15 Double Faults
 • 30
  15 Double Faults
 • 40 Break Points
  15
 • 40 Break Points
  30
 • 40
  40
 • AD Break Points
  40
 • GAME
  40 Double Faults
1 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 15
  40 Break Points
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40 Double Faults
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
2 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME Aces
2 2
 • 0 Double Faults
  15
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 15 Double Faults
  40 Break Points
 • 30
  40 Break Points
 • 40 Aces
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
3 2
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 15
  GAME
3 3
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • 40
  30
 • GAME
  30
4 3
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME
4 4
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • 40 Double Faults
  30
 • GAME
  30
5 4
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 30
  40
 • 30
  GAME
5 5
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40 Break Points
 • 15
  40 Break Points
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
6 5
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40 Break Points
  0 Double Faults
 • 40 Break Points
  15 Aces
 • 40 Break Points
  30
 • 40
  40
 • 40
  AD Aces
 • 40
  GAME
6 6
 • 0
  1
 • 0
  2
 • 0
  3
 • 0
  4
 • 0 Double Faults
  5
 • 0
  6
 • 7
6 7

SET2

 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40 Break Points
  0
 • GAME
1 0
 • 15
  0
 • 30 Aces
  0
 • 30 Double Faults
  15
 • 30
  30
 • 40
  30
 • GAME
  30
2 0
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME
2 1
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME
3 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30 Double Faults
 • 15
  40
 • 30
  40
 • 40
  40
 • AD Break Points
  40 Double Faults
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
3 2
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME
4 2
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME
4 3
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME
5 3
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 15
  GAME
5 4
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
6 4

SET3

 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 30
  GAME
0 1
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME Aces
1 1
 • 15
  0 Double Faults
 • 30
  0
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 40 Break Points
  30
 • GAME
  30
2 1
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 30
  30
 • 40
  30
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  GAME
2 2
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40 Aces
 • GAME
2 3
 • 0
  15
 • 15 Aces
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 40
  30
 • 40
  40
 • AD Aces
  40
 • GAME
  40
3 3
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40 Break Points
  15
 • 40 Break Points
  30
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
3 4
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 30
  30
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  GAME
3 5
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • 15
  40 Double Faults
 • 15
  GAME
3 6
 • Server
 • AcesAces
 • Double FaultsDouble Faults
 • Break PointsBreak Points
ゲーム経過
C.ムクナライ/C.ガウフ
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tie
- B K - K - K - K - K - -
B - - K - K - K - K - K T
K:キープ  B:ブレイク

タイブレーク

6-7
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 6 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 5 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 4 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 3 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 2 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 1 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第12ゲーム

6-6
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 40 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第11ゲーム

6-5
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第10ゲーム

5-5
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 30 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第9ゲーム

5-4
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • 40 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • 40 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第8ゲーム

4-4
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第7ゲーム

4-3
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • 40 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第6ゲーム

3-3
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第5ゲーム

3-2
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント サービスエース
 • 30 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • 15 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第4ゲーム

2-2
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ サービスエース
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第3ゲーム

2-1
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第2ゲーム

1-1
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ ブレイク ダブルフォルト
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第1ゲーム

0-1
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ブレイク
 • 30 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです
ゲーム経過
C.ムクナライ/C.ガウフ
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B K - K - K - K - K
- - K - K - K - K -
K:キープ  B:ブレイク

第10ゲーム

6-4
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第9ゲーム

5-4
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第8ゲーム

5-3
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • 40 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第7ゲーム

4-3
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第6ゲーム

4-2
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • 40 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第5ゲーム

3-2
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第4ゲーム

3-1
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • 40 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第3ゲーム

2-1
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第2ゲーム

2-0
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • 40 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント サービスエース
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第1ゲーム

1-0
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ ブレイク
 • 40 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです
ゲーム経過
C.ムクナライ/C.ガウフ
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- K B - - K - - -
K - - B K - K B K
K:キープ  B:ブレイク

第9ゲーム

3-6
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 15 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第8ゲーム

3-5
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ブレイク
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第7ゲーム

3-4
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第6ゲーム

3-3
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント サービスエース
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント サービスエース
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第5ゲーム

2-3
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 0 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 0 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第4ゲーム

2-2
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ブレイク
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • AD - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - 40 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 40 - AD Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第3ゲーム

2-1
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ ブレイク
 • 40 - 30 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

第2ゲーム

1-1
C.ムクナライ/C.ガウフ
 • GAME C.ムクナライ/C.ガウフ キープ サービスエース
 • 40 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 30 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ のサーブです

第1ゲーム

0-1
Vesnina, Elena/V.クデルメトバ
 • GAME Vesnina, Elena/V.クデルメトバ キープ
 • 30 - 40 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 30 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 15 - 15 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 C.ムクナライ/C.ガウフ ポイント
 • 0 - 0 Vesnina, Elena/V.クデルメトバ のサーブです

© 2021 Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland

※データの配信に不備がある可能性がありますのでご了承ください。

大会9日目の試合

世界ランキング

 • 男子
 • 女子