• SET1
 • SET2
 • SET3
V.クデルメトバ
V.グラチェワ

SET1

 • 15
  0
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 15
  GAME
0 1
 • 15
  0
 • 30 Aces
  0
 • 40 Aces
  0
 • GAME
1 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • 15
  40
 • 30
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
1 2
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • 40
  15
 • GAME
  15
2 2
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME Aces
2 3
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • GAME Aces
  15
3 3
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 15
  GAME
3 4
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 15 Double Faults
  30
 • 15
  40 Break Points
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  GAME
3 5
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 30
  15
 • 40 Break Points
  15
 • GAME
  15
4 5
 • 15 Aces
  0
 • 30
  0
 • 30
  15
 • 40
  15
 • GAME
  15
5 5
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME
5 6
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40 Break Points
 • 30
  GAME
5 7

SET2

 • 0
  15
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 30
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
0 1
 • 15 Aces
  0
 • 15
  15
 • 30 Aces
  15
 • 40
  15
 • GAME
  15
1 1
 • 15
  0 Double Faults
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 40
  40
 • AD Break Points
  40
 • GAME
  40 Double Faults
2 1
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
3 1
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40 Break Points
  15
 • GAME
  15
4 1
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 30
  15
 • 40
  15
 • GAME Aces
  15
5 1
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 30
  GAME
5 2
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 30
  30
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • 40
  AD Break Points
 • 40
  40
 • 40 Double Faults
  AD Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
6 2

SET3

 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40 Break Points
  15
 • GAME
  15 Double Faults
1 0
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • 40
  15
 • 40
  30
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
2 0
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40 Break Points
  0
 • 40 Break Points
  15 Aces
 • GAME
  15
3 0
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • 40
  15
 • 40
  30
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
4 0
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME
4 1
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40 Break Points
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
5 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • GAME
5 2
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30 Double Faults
  30
 • 40
  30
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME
  40
6 2
 • Server
 • AcesAces
 • Double FaultsDouble Faults
 • Break PointsBreak Points
ゲーム経過
V.クデルメトバ
V.グラチェワ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- K - K - K - - B K - -
K - K - K - K B - - K B
K:キープ  B:ブレイク

第12ゲーム

5-7
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ ブレイク
 • 30 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第11ゲーム

5-6
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 0 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第10ゲーム

5-5
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第9ゲーム

4-5
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ ブレイク
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第8ゲーム

3-5
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ ブレイク
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 30 V.グラチェワ ポイント ダブルフォルト
 • 15 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第7ゲーム

3-4
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 15 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 30 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第6ゲーム

3-3
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ サービスエース
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第5ゲーム

2-3
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ サービスエース
 • 0 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第4ゲーム

2-2
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • 40 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第3ゲーム

1-2
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第2ゲーム

1-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • 40 - 0 V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第1ゲーム

0-1
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 15 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです
ゲーム経過
V.クデルメトバ
V.グラチェワ
1 2 3 4 5 6 7 8
- K B K B K - K
K - - - - - K -
K:キープ  B:ブレイク

第8ゲーム

6-2
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント ダブルフォルト
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 30 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第7ゲーム

5-2
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 30 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 30 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第6ゲーム

5-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ サービスエース
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第5ゲーム

4-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ ブレイク
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第4ゲーム

3-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第3ゲーム

2-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ ブレイク ダブルフォルト
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第2ゲーム

1-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント サービスエース
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第1ゲーム

0-1
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 40 - AD V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです
ゲーム経過
V.クデルメトバ
V.グラチェワ
1 2 3 4 5 6 7 8
B K B K - K - K
- - - - K - K -
K:キープ  B:ブレイク

第8ゲーム

6-2
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 30 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 30 V.グラチェワ ポイント ダブルフォルト
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第7ゲーム

5-2
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 0 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第6ゲーム

5-1
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第5ゲーム

4-1
V.グラチェワ
 • GAME V.グラチェワ キープ
 • 0 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第4ゲーム

4-0
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第3ゲーム

3-0
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ ブレイク
 • 40 - 15 V.グラチェワ ポイント サービスエース
 • 40 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

第2ゲーム

2-0
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ キープ
 • AD - 40 V.クデルメトバ ポイント
 • 40 - 40 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 30 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 40 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.クデルメトバ のサーブです

第1ゲーム

1-0
V.クデルメトバ
 • GAME V.クデルメトバ ブレイク ダブルフォルト
 • 40 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 30 - 15 V.クデルメトバ ポイント
 • 15 - 15 V.グラチェワ ポイント
 • 15 - 0 V.クデルメトバ ポイント
 • 0 - 0 V.グラチェワ のサーブです

© 2021 Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland

※データの配信に不備がある可能性がありますのでご了承ください。

大会3日目の試合

世界ランキング

 • 男子
 • 女子