• SET1
 • SET2
大坂 なおみ
V.トモバ

SET1

 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • 40
  30
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
0 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • 15
  40
 • 30
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
0 2
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 30
  GAME
0 3
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • 40
  30
 • GAME
  30
1 3
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  40
 • AD Aces
  40
 • GAME
  40
2 3
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 15
  GAME
2 4
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 30
  30
 • 40
  30
 • GAME
  30
3 4
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • 40
  30
 • GAME
  30
4 4
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40 Aces
  15
 • GAME Aces
  15
5 4
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 15
  40
 • 15
  GAME
5 5
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30
  15
 • 40
  15
 • GAME Aces
  15
6 5
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME
  0
7 5

SET2

 • 15 Aces
  0
 • 30
  0
 • 40 Aces
  0
 • 40
  15
 • 40
  30
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD Aces
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  40
 • 40
  AD
 • 40
  GAME
0 1
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15
  30
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 30
  GAME
0 2
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 15 Aces
  30
 • 30 Aces
  30
 • 40 Aces
  30
 • GAME
  30
1 2
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 30
  15
 • 40
  15
 • GAME
  15
2 2
 • 15
  0
 • 15
  15
 • 15
  30
 • 30
  30
 • 30
  40
 • 40
  40
 • AD
  40
 • GAME Aces
  40
3 2
 • 0
  15
 • 0
  30
 • 0
  40
 • 0
  GAME
3 3
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME Aces
  0
4 3
 • 15
  0
 • 30
  0
 • 40
  0
 • GAME
  0
5 3
 • 0
  15
 • 15
  15
 • 30 Aces
  15
 • 40
  15
 • GAME
  15
6 3
 • Server
 • Aces
 • Double Faults
 • Break Points
ゲーム経過
大坂 なおみ
V.トモバ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - B K - K B K - K B
B K B - - K - - - K - -
K:キープ  B:ブレイク

第12ゲーム

7-5
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ ブレイク ダブルフォルト
 • 40 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第11ゲーム

6-5
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ サービスエース
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第10ゲーム

5-5
V.トモバ
 • GAME V.トモバ キープ
 • 15 - 40 V.トモバ ポイント
 • 15 - 30 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 30 V.トモバ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第9ゲーム

5-4
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ サービスエース
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第8ゲーム

4-4
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ ブレイク
 • 40 - 30 V.トモバ ポイント
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第7ゲーム

3-4
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ
 • 40 - 30 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 30 V.トモバ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 V.トモバ ポイント ダブルフォルト
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第6ゲーム

2-4
V.トモバ
 • GAME V.トモバ キープ
 • 15 - 40 V.トモバ ポイント
 • 15 - 30 V.トモバ ポイント
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第5ゲーム

2-3
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 40 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - AD V.トモバ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 40 V.トモバ ポイント
 • 30 - 30 V.トモバ ポイント ダブルフォルト
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 V.トモバ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第4ゲーム

1-3
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ ブレイク
 • 40 - 30 V.トモバ ポイント
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 V.トモバ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第3ゲーム

0-3
V.トモバ
 • GAME V.トモバ ブレイク
 • 30 - 40 V.トモバ ポイント
 • 30 - 30 V.トモバ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第2ゲーム

0-2
V.トモバ
 • GAME V.トモバ キープ
 • 40 - AD V.トモバ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 40 V.トモバ ポイント
 • 0 - 30 V.トモバ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第1ゲーム

0-1
V.トモバ
 • GAME V.トモバ ブレイク
 • 40 - AD V.トモバ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント ダブルフォルト
 • 40 - 30 V.トモバ ポイント
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです
ゲーム経過
大坂 なおみ
V.トモバ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - K B K - K B K
B K - - - K - - -
K:キープ  B:ブレイク

第9ゲーム

6-3
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 15 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 15 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント ダブルフォルト
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第8ゲーム

5-3
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ ブレイク ダブルフォルト
 • 40 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第7ゲーム

4-3
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ サービスエース
 • 40 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第6ゲーム

3-3
V.トモバ
 • GAME V.トモバ キープ
 • 0 - 40 V.トモバ ポイント
 • 0 - 30 V.トモバ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第5ゲーム

3-2
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ サービスエース
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 40 V.トモバ ポイント
 • 30 - 30 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 30 V.トモバ ポイント ダブルフォルト
 • 15 - 15 V.トモバ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第4ゲーム

2-2
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ ブレイク
 • 40 - 15 大坂 なおみ ポイント
 • 30 - 15 V.トモバ ポイント
 • 30 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第3ゲーム

1-2
大坂 なおみ
 • GAME 大坂 なおみ キープ
 • 40 - 30 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 30 - 30 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 15 - 30 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 0 - 30 V.トモバ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

第2ゲーム

0-2
V.トモバ
 • GAME V.トモバ キープ
 • 30 - 40 V.トモバ ポイント
 • 30 - 30 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 30 大坂 なおみ ポイント
 • 0 - 30 V.トモバ ポイント
 • 0 - 15 V.トモバ ポイント
 • 0 - 0 V.トモバ のサーブです

第1ゲーム

0-1
V.トモバ
 • GAME V.トモバ ブレイク
 • 40 - AD V.トモバ ポイント
 • 40 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - AD V.トモバ ポイント
 • 40 - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - AD V.トモバ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • AD - 40 大坂 なおみ ポイント
 • 40 - 40 V.トモバ ポイント
 • 40 - 30 V.トモバ ポイント
 • 40 - 15 V.トモバ ポイント ダブルフォルト
 • 40 - 0 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 30 - 0 大坂 なおみ ポイント
 • 15 - 0 大坂 なおみ ポイント サービスエース
 • 0 - 0 大坂 なおみ のサーブです

© 2019 Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland

※データの配信に不備がある可能性がありますのでご了承ください。

大会3日目の試合

世界ランキング

 • 男子
 • 女子